Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Widok

Cześć! W tym kursie dokładnie omawiam zagadnienia ze Statystyki Matematycznej. Poruszane tematy dotyczą zmiennej losowej dyskretnej, wartości oczekiwanej, wybranych rozkładów skokowych i ciągłych, centralnego twierdzenia granicznego, estymacji przedziałów ufności oraz…

40.00

PLN

Zamów

Cześć! W tym kursie dokładnie omawiam zagadnienia ze Statystyki Opisowej. Poruszane tematy to: W pierwszym filmiku to między innymi podstawowe miary statystyczne, zbiorowość, jednostka, cecha statystyczna, szeregi statystyczne, graficzna prezentacja…

40.00

PLN

Zamów

Kurs zawiera dokładne omówienie zagadnień związanych z kontraktami FRA i SWAP: cena, wartość, rozliczenie płatności. kontraktów. Całość trwa niecałą 1h.

10.00

PLN

Zamów

Kurs zawiera dokładne omówienie 16 zadań egzaminacyjnych z przedmiotu Analiza i Wycena Instrumentów Finansowych. Poruszane zagadnienia to bony, certyfikaty depozytowe, obligacje, akcje, wycena opcji, kontrakty terminowe, wycena kontraktów. Są omówione…

20.00

PLN

Zamów

Kurs zawiera dokładne omówienie 26 zadań powtórzeniowo-zaliczeniowych z przedmiotu Analiza i Wycena Instrumentów Finansowych. Poruszane zagadnienia to bony, certyfikaty depozytowe, obligacje, akcje, wycena opcji, kontrakty terminowe, strategie opcyjne. W nagraniach…

25.00

PLN

Zamów

Kurs zawiera dokładne omówienie zagadnień obowiązujących na Zarządzaniu Ryzykiem: miary statystyczne, poziom aspiracji i bezpieczeństwa, teoria portfelowa, VaR analityczny, VaR historyczny, test Kupca, test Christoffersena, funkcja straty Lopeza, funkcja straty…

30.00

PLN

Zamów

Kurs zawiera dokładne omówienie krok po kroku metodologii samodzielnego wykonania projektu z Analizy i Wyceny Instrumentów Finansowych. Zawiera omówienie wytycznych projektu, źródeł danych, dobór właściwych metod oraz wskaźników: wycena mnożnikowa…

20.00

PLN

Zamów

Kurs zawiera dokładne omówienie zagadnień związanych z wyceną opcji: wyznaczenie granic wartości opcji, zastosowanie parytetu put-call, wycena opcji metodą drzewa dwumianowego (jednookresowego), dystrybuanta rozkładu normalnego, wycena opcji metodą Blacka-Scholesa-Mertona. Całość…

15.00

PLN

Zamów

Kurs zawiera dokładne omówienie zagadnień związanych z kontraktami terminowymi: wyznaczenie zysku, straty, wymaganej kwoty depozytu, rentowności inwestycji, sald rachunków obu stron kontraktu, wymaganego uzupełnienia kwoty depozytu, wycena kontraktów oraz arbitraż.…

15.00

PLN

Zamów

Kurs zawiera dokładne omówienie zagadnień związanych z wyceną akcji: model dyskontowanych przepływów pieniężnych, model Gordona, rentowność inwestycji, model dwufazowy oraz model wielofazowy wyceny akcji, wycena metodą porównawczą. Całość omówiona w…

10.00

PLN

Zamów

Kurs zawiera dokładne omówienie zagadnień związanych z obligacjami kuponowymi: konwencja dni w roku, narosłe odsetki, cena czysta, cena brudna, wycena obligacji, YTM, duration, zmodyfikowane duration, convexity, aproksymacja ceny obligacji. Całość…

15.00

PLN

Zamów

Kurs zawiera dokładne omówienie zagadnień związanych z instrumentami rynku pieniężnego oraz obligacjami zerokuponowymi: bony, certyfikaty depozytowe, dyskonto, stopa dyskonta, stopa rentowności, wycena, porównanie rentowności instrumentów. Całość omówiona w dwóch lekcjach…

10.00

PLN

Zamów

W filmiku prezentuję krok po kroku w jaki sposób należy zrobić poszczególne rzeczy przy tworzeniu własnego projektu zaliczeniowego (część II) z Portfela Inwestycyjnego. Zwracam uwagę na wszystkie trudniejsze aspekty, pokazuję…

25.00

PLN

Zamów

Wideo zawiera wstęp porządkujący wymaganą od Was wiedzę i wzory. Dalej omawiam wszystkie zaliczenia z PI z 2019 roku zaczynając od zaliczenia zaocznych, następnie omawiając zadania z zaliczenia stacjonarnych i…

20.00

PLN

Zamów

UPDATE2: Do kursu dodałem omówienie dodatkowych 10 zadań z kolokwium. UPDATE: Do kursu dodałem aktualizację omówienia 20 zadań kolokwialnych. Znaczna część z nich występuje w omówieniu pierwszego filmiku, ale teraz…

30.00

PLN

Zamów

Stosując strategię immunizacji i wykorzystując dane dla obligacji skarbowych dostępnych na Catalyst pokazuję metodologię stworzenia portfela obligacji, który pozwoli na sfinansowanie przyszłych przepływów. Pokazuję jak wyznaczyć strukturę oraz koszt stworzenia…

15.00

PLN

Zamów

Mierniki oceny efektywności portfela: wskaźnik Sharpe'a, Treynora, Jensena, Modiglianich, Tracking error, Information Ratio. Filmik nie zawiera omówienia ostatniego zadania z Waszej listy.

10.00

PLN

Zamów

Dywersyfikacja międzynarodowa, wyznaczenie zagranicznej i krajowej stopy zwrotu oraz ryzyka inwestycji, alokacja aktywów, wyznaczenie optymalnej struktury, wybór inwestycji. W kursie znajdują się dwa filmiki. Pierwszy omawia 3 zadania z Waszej…

10.00

PLN

Zamów

Model CAPM, linia SML, model APT, wyznaczanie stopy wolnej od ryzyka i stopy zwrotu z portfela rynkowego, określenie portfela niedowartościowanego, przewartościowanego oraz dobrze wycenionego, wrażliwość na czynniki, arbitraż. Filmik zawiera…

15.00

PLN

Zamów

Model jednowskaźnikowy, parametry linii charakterystycznej, wyznaczanie korelacji, kowariancji, współczynnika beta, wariancji resztowej, równania CAPM, określenia portfeli przewartośćiowanych i niedowartościowanych, tworzenie wykresów. Nagrywając obraz z Excela staram się jak najdokładniej wytłumaczyć…

10.00

PLN

Zamów

Wykorzystanie instrumentów wolnych od ryzyka w budowie portfela, Modele rynku kapitałowego - CML, portfele efektywne, wykresy, portfel rynkowy, MVP, jednoimienny, wyznaczenie portfela o oczekiwanym ryzyku. Nagrywając obraz z Excela staram…

10.00

PLN

Zamów