Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy edukacyjnej lernado.pl

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem Platformy.

§ 1 Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://lernado.pl (dalej: Platforma)

2. Korzystając z platformy edukacyjnej lernado.pl akceptujesz zasady regulaminu, którego aktualna wersja znajduje się pod adresem www.lernado.pl oraz polityki prywatności, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu pod adresem https://kursy.lernado.pl/polityka-prywatnosci/

3. Właścicielem platformy lernado.pl jest:
Lernado Sebastian Pogorzelski
ul. Ślężna 114d/10
53-111 Wrocław
NIP: 8992800959
REGON: 365685357
adres e-mail kontakt@lernado.pl
(dalej: Usługodawca)

4. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług Platformy przez przeglądarkę internetową.

5. Udostępnienie Użytkownikowi oferty Usługodawcy za pośrednictwem Platformy jest bezpłatne. W szczególności samo przeglądanie oferty Usługodawcy nie podlega opłacie. Koszty ponoszone przez Użytkownika są związane z nabywaniem Usług. Koszty te nie zależą od tego, na ilu urządzaniach Użytkownik korzysta z Platformy, a Użytkownik ponosi je jednokrotnie w odniesieniu do każdej zakupionej Usługi.

6. Za pośrednictwem Platformy Usługodawca oferuje Użytkownikom możliwość dokonania zakupu dostępu do treści edukacyjnych oraz realizacji procesu dydaktycznego z wykorzystaniem tych treści (dalej: Usługa) na Platformie.

7. W rozumieniu Regulaminu przez Usługę należy rozumieć proces dydaktyczny realizowany w ramach Platformy w spersonalizowanym dla każdego uczestnika trybie umożliwiającym rozpoczęcie nauki w dowolnym momencie oraz jej dowolną, elastyczną organizację czasową dostosowaną do własnych potrzeb i możliwości, przy czym kursy mają postać elektronicznych materiałów wideo, które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), na korzystanie z których licencji udziela Usługodawca.

8. Warunkiem korzystania z Platformy w pełnym zakresie, w tym dostęp do płatnych treści, jest posiadanie przez Użytkownika indywidualnego Konta Użytkownika, zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego treści. Akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.

10.Konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Miejscem świadczenia Usług na rzecz Konsumenta jest wyłącznie Rzeczpospolita Polska.

§ 2 Wymagania techniczne

1. Platforma wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z wybranych funkcjonalności platformy możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych tabletów i smartfonów.

2. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Platformy wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

3. W celu rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik musi posiadać założone i aktywne konto poczty e-mail.

§ 3 Konto Użytkownika

1. Utworzenie indywidualnego Konta Użytkownika jest realizowane automatycznie podczas składania zamówienia za pośrednictwem Platformy Usług.

2. Właścicielem Konta Użytkownika na Platformie może być wyłącznie osoba fizyczna.

3. Dane logowania do Platformy Usług zostaną przesłane automatycznie na wskazany podczas składania zamówienia adres e-mail.

4. Zatwierdzenie formularza zamówienia wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane dane osobowe są prawdziwe oraz, że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Użytkownika.

5. Niedozwolone jest zakładanie kilku Kont Użytkownika przez jedną osobę, ani udostępnianie posiadanego Konta Użytkownika innym osobom.

6. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do Konta Użytkownika.

7. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisów Usługodawcy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Platformy innym Użytkownikom.

8. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.

9. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte.

10. Umowa na korzystanie z Platformy zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania rejestracji Konta Użytkownika.

11. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu i skasować założone konto wysyłając odpowiednią informację na adres e-mail lub adres pocztowy Usługodawcy podany na stronie www.lernado.pl

12. Dane związane z procesem edukacyjnym Użytkownika są archiwizowane na Platformie o ile Użytkownik nie skasuje ich samodzielnie, bądź nie zgłosi chęci usunięcia Konta Użytkownika.

§ 4 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia nabycia Usług można składać 24 godziny na dobę̨. Ze względu na spersonalizowany charakter procesu dydaktycznego realizowanego za pośrednictwem Platformy, nauka może zostać rozpoczęta w dowolnym momencie.

2. W celu złożenia zamówienia nabycia Usług Użytkownik powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a) dodanie do koszyka Usługi;

b) uzupełnienie danych w formularzu zamówienia;

c) akceptacja postanowień regulaminu oraz zapoznanie się i akceptacja dodatkowych (wymaganych) zgód i oświadczeń;

d) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku “Zamawiam i płacę”.

e) wybór rodzaju płatności;

3. Wysokość opłat za nabycie poszczególnych Usług podana jest w ramach Platformy.

4.Dostępną formą płatności jest płatność za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line.

5. Płatność może zostać dokonana bezpośrednio po złożeniu zamówienia za pośrednictwem jednej z metod płatności on-line. Realizacja płatności następuje w tym wypadku zazwyczaj w ciągu kilku minut od jej rozpoczęcia.

6. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.

7. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcom umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług) kursy zgodnie z opisem Usługi na Platformie oraz postanowieniami Regulaminu.

8. Zawarcie Umowy może także nastąpić w inny sposób w razie udostępnienia takiej możliwości przez Usługodawcę lub za porozumieniem stron.

10. Pełny dostęp do zakupionych kursów w ramach Platformy aktywowany jest po dokonaniu płatności (zawarciu Umowy).

11. Pierwsze zalogowanie się Użytkownika do zakupionego kursu na Platformie jest równoznaczne z rozpoczęciem faktycznej realizacji Usługi.

§ 5 Uprawnienia Użytkownika i licencja

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
a) uzyskania dostępu do materiałów edukacyjnych udostępnianych mu w ramach uczestnictwa w procesie dydaktycznym realizowanym w ramach Usługi,
b) dostępu do przewidzianych programem danego procesu dydaktycznego materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej i uczestniczenia w procesie dydaktycznym realizowanym w ramach Usługi,
c) uczestniczenia w specjalnych promocjach i konkursach przeznaczonych dla Użytkowników.

2. W ramach uczestnictwa w procesie dydaktycznym realizowanym w ramach Usługi, użytkownikowi przysługuje pełny dostęp do kursu przez okres 6 miesięcy. Po tym czasie kurs zostaje automatycznie odłączony od konta.

3. Użytkownik zobowiązany jest do:
a) samodzielnego zaliczenia wszystkich etapów procesu dydaktycznego realizowanego w ramach Usługi,
b) przestrzegania pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w związku z uczestnictwem w procesach dydaktycznych realizowanych w ramach Usług stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

5. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać udostępnione mu za pośrednictwem Platformy materiały i zawartą w nich treść (w tym w szczególności udostępnianych w ramach Platformy materiałów dydaktycznych) wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy.

6. Przed kupnem kursu znajdującego się na Platformie Użytkownik oświadcza, że posiada oryginały omawianych treści (listy zadań, listy ćwiczeniowe, kolokwia, egzaminy i inne) pochodzące z legalnego źródła. Kursy znajdujące się na platformie mogą trafić wyłącznie do osób posiadających już omawiane treści, tym samym chroniąc prawa autorskie autorów oryginalnych treści. Jeżeli użytkownik nie jest pewien, czy Kurs znajdujący się na Platformie odpowiada treściom posiadanym przez Użytkownika, proszony jest o kontakt przez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na pocztę e-mail na kontakt@lernado.pl.

7. Wykorzystanie materiałów udostępnianych za pośrednictwem Platformy poza nią wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych kursów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, testów oraz ćwiczeń i materiałów dodatkowych.

9. W razie naruszenia postanowień niniejszego punktu Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.

§ 6 Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w postanowieniach ogólnych Regulaminu na rzecz Użytkownika.

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Platformy w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.

3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone – na przykład kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto Użytkownika.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Użytkownika, włącznie z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia rażącego lub uporczywego łamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy, w tym w szczególności gdy ten:

a) wykorzystuje Konto Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem,

b) używa lub usiłuje używać Platformy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem,

c) narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Platformy w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.

5. W wypadku opisanym w pkt 4 powyżej Usługodawca jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.

6. W skutek usunięcia Konta Użytkownika z Platformy przez Usługodawcę Użytkownik traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie założonym na Platformie.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane do Platformy w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika. Zabrania się przesyłania treści o charakterze bezprawnym.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem poprzez pocztę e-mail w celu zbadania zadowolenia oraz zdobycia informacji zwrotnej (opinii) Użytkownika wynikającej z funkcjonalności strony oraz zamieszczonych na niej treści. Dodatkowo Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego wysyłania wiadomości, które poinformują Użytkownika o kluczowych wydarzeniach z działalności Firmy.

§ 7 Reklamacje

1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług powinna zawierać:
a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
b) e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
d) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.

2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres korespondencyjny Usługodawcy podany na stronie www.lernado.pl

3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.

5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

§ 8 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z Konsumentami.

2. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć drogą mailową na adres kontakt@lernado.pl lub w innej pisemnej formie zgodnej z prawem konsumenckim.

3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

1. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Usług przez Platformę zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://kursy.lernado.pl/polityka-prywatnosci/

§ 10 Zmiany oferty i promocje

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Usług z oferty oraz wprowadzania nowych i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.

3. Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji, chyba że Usługodawca postanowi inaczej.

4. Promocje nie łączą się ze sobą. W przypadku Usług przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Użytkownik decyduje, z której promocji chce skorzystać.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Usługi spowodowanej czynnikami losowymi niezależnymi od Usługodawcy (w tym czynnikami zależnymi od Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej).

2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika i Konsumenta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

3. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą̨ powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail) lub w formie wyskakującego okienka podczas pierwszego logowania po wprowadzeniu zmian. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ powszechnie obowiązujące przepisy prawa.